Faculty/division  : Faculty of Social Welfare Department of Social Welfare
FUJITA Kumi
HASEGAWA Masashi
HIROTA Tomoko
HISHIGAE Keiko
ISHIDA Kenya
KATSUI Yoko
MIYAZAKI Masae
MIZUTO Masahiko
NAGASE Kai
NAKAMURA Bunya
OISHI Yukiko
SAKAMOTO Toshihiko
TSUNODA Kenji
UCHIDA Mitsunori
YOKOYAMA Junichi
YOKOYAMA Masahiro