Courses taught(Category)  : [Regional welfare]
HASEGAWA Masashi
KATSUI Yoko
MIZUTO Masahiko
TANAKA Makiko
TANAKA Shuhei
TSUNODA Kenji
UCHIDA Mitsunori