Faculty/division  : Faculty of Intercultural Studies Department of Intercultural Studies
ABE Maiku
IWANAKA Takahiro
IWANO Masako
IZAO Tomio
KAWAGUCHI Yoshiharu
KIM Hyeweon
LIM Hyunjung
NISHIDA Koichi
SHINDO Yuko
SUZUKI Takayasu
SWANSON Mark
WILSON, Amy
YOSHIMOTO Hideko
YOSHINAGA Nobuyuki