Faculty/division  : Faculty of Intercultural Studies Department of Culture and Creative Arts
AZETSU Tadahiro
HISHIOKA Kenji
IKEDA Fumiko
INADA Hideo
KATO Yoshiyuki
KOHASHI Keisuke
KURATA Kenji
MATSUO Ryoko
NAKAMURA Takuma
SAITO Tadashi
WATANABE Shigeru
YAMAGUCHI Hikaru
YOSHIOKA Kazushi