Courses taught(Category)  : [Child care
FUJITA Kumi
INOUE Manami
KATO Motoshi
KOHARA Sadafusa
KOSAKO Yukie
NAGASE Kai
NAKAMURA Hitoshi
SONODA Junko
SORATA Tomoko
YATA Fumie
YOKOYAMA Junichi
YOSHIOKA Kazushi