Courses taught(Category)  : [International understanding]
IWANAKA Takahiro
IZAO Tomio
KAWAGUCHI Yoshiharu
KIM Hyeweon
LIM Hyunjung
SHINDO Yuko
SUZUKI Takayasu
TANAKA Kazuko
WILSON, Amy
YOSHIMOTO Hideko